PRIVACY

PRIVACYVERKLARING

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerkingen beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij onsaan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

**WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS EN WAT WORDT VERSTAAN ONDER VERWERKING ER VAN? **

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is eenpersoonsgegeven. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

WIE IS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Oakwise Media Group b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Oakwise Media Group b.v. de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Oakwise Media Group b.v. verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.

**WAAROM GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? **

Oakwise Media Group b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Voor de volgende doelen werken wij jouw van persoonsgegevens:

om contact met u te kunnen opnemen;om u informatie te sturen;voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;voor het informeren en adviseren;voor het doen van aanbiedingen;voor quitclaims/figurantenovereenkomsten;voor het uitvoeren van onderzoeken;voor het deelnemen aan panels;voor het verzorgen en verbeteren van onze website;voor het afhandelen van klachten en complimenten.Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van Oakwise Media Group b.v., dan biedt de Oakwise Media Group b.v. jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven en/of je gegevens te laten verwijderen.

**WAAROM MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? **

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Oakwise Media Group b.v. alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Oakwise Media Group b.v. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

na verkregen toestemming van degene van wie wijpersoonsgegevens verwerken;in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van eenovereenkomst;om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);in verband met de gerechtvaardigde belangen van de Oakwise Media Group b.v., waarbij Oakwise Media Group b.v. erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

**HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? **Oakwise Media Group b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Oakwise Media Group b.v. heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

AAN WIE VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Hiervoor zijn de volgende dingen van toepassing:

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Oakwise Media Group b.v. .De Oakwise Media Group b.v. kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers binnen de organisatie en ingehuurd personeel, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Oakwise Media Group b.v..

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Oakwise Media Group b.v. of wanneer Oakwise Media Group b.v. hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.Geen commercieel gebruik.Oakwise Media Group b.v. zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring.

**HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? **

Oakwise Media Group b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

**HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? **

In bijna alle gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou of van jouw organisatie.

WAT ZIJN JOUW PRIVACY RECHTEN?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: hallo@oakwise.nl

**WIJZIGINGEN **

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

(LAATSTE UPDATE, 21 OCTOBER 2022)

PRIVACYVERKLARING

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerkingen beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij onsaan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

**WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS EN WAT WORDT VERSTAAN ONDER VERWERKING ER VAN? **

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is eenpersoonsgegeven. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

WIE IS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Oakwise Media Group b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Oakwise Media Group b.v. de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat Oakwise Media Group b.v. verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Oakwise Media Group b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Voor de volgende doelen werken wij jouw van persoonsgegevens:

om contact met u te kunnen opnemen;om u informatie te sturen;voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;voor het informeren en adviseren;voor het doen van aanbiedingen;voor quitclaims/figurantenovereenkomsten;voor het uitvoeren van onderzoeken;voor het deelnemen aan panels;voor het verzorgen en verbeteren van onze website;voor het afhandelen van klachten en complimenten.Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van Oakwise Media Group b.v., dan biedt de Oakwise Media Group b.v. jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven en/of je gegevens te laten verwijderen.

**WAAROM MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? **

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Oakwise Media Group b.v. alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Oakwise Media Group b.v. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

na verkregen toestemming van degene van wie wijpersoonsgegevens verwerken;in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van eenovereenkomst;om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);in verband met de gerechtvaardigde belangen van de Oakwise Media Group b.v., waarbij Oakwise Media Group b.v. erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

**HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD? **

Oakwise Media Group b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Oakwise Media Group b.v. heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

AAN WIE VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Hiervoor zijn de volgende dingen van toepassing:

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnenOakwise Media Group b.v..De Oakwise Media Group b.v. kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers binnen de organisatie en ingehuurd personeel, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.Het doorgeven en ontvangen van gegevens buitenOakwise Media Group b.v..Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Oakwise Media Group b.v. of wanneer Oakwise Media Group b.v. hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.Geen commercieel gebruik.Oakwise Media Group b.v. zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring.

**HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? **

Oakwise Media Group b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

**HOE VERKRIJGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS? **

In bijna alle gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou of van jouw organisatie.

WAT ZIJN JOUW PRIVACY RECHTEN?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: hallo@oakwise.nl

**WIJZIGINGEN **

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

(LAATSTE UPDATE, 21 OCTOBER 2022)