ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Oakwise Media Group b.v.

Veemarktkade 8, ruimte 4145

5222 AE ’s-Hertogenbosch

+31(0)85 060 4442

hallo@oakwise.nl

ARTIKEL 2

2.1 De algemene voorwaarden van Oakwise Media Group b.v. zijn van toepassing op onze website oakwise.nl

2.2 Ook zijn de algemene voorwaarden van Oakwise Media Group b.v. van toepassing op de mondeling of schriftelijke overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Oakwise Media Group b.v..

2.3 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijke tussen opdrachtgever en Oakwise Media Group b.v. zijn overeengekomen.

2.5 Eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Oakwise Media Group b.v. deze uitdrukkelijk schriftelijke heeft aanvaard.

ARTIKEL 3

3.1 Alle offertes van Oakwise Media Group b.v., in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Oakwise Media Group b.v. kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij anders vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van zowel de opdrachtgever als Oakwise Media Group b.v..

3.3 Alle genoemde prijzen zijn tenzij anders vermeld op de orderbevestiging of offerte exclusief BTW.

3.4 Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel.

ARTIKEL 4

4.1 Oakwise Media Group b.v. zal de vanzelfsprekende zorgvuldigheid in acht nemen tijdens het uitvoering van de opdracht.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Oakwise Media Group b.v. het recht voor bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen derden in te schakelen, waaronder onder meer zijn begrepen regisseurs, cameramensen, geluidstechnici, DTP’ers, programmeurs, designers, editors, animators, acteurs, fotografen, modellen e.d.. Een en ander ter beoordeling van Oakwise Media Group b.v.

4.3 In geval er sprake is van overmacht is Oakwise Media Group b.v. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.4 Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet- toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Oakwise Media Group b.v., van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Oakwise Media Group b.v.

4.5 Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Oakwise Media Group b.v. tot aan dat moment na te komen.

4.6 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, door wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

ARTIKEL 5

5.1 Een door Oakwise Media Group b.v. opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking.

5.2 Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Oakwise Media Group b.v. op en levert derhalve voor opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van een overeenkomst. De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van Oakwise Media Group b.v. in te laten treden, Oakwise Media Group b.v. overeenkomstig de wijze het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 6

6.1 Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen dertig dagen of andere schriftelijke overeengekomen termijn(en) op de rekening van Oakwise Media Group b.v. te zijn gedaan. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

6.2 Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, zal Oakwise Media Group b.v. opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.

6.3 Oakwise Media Group b.v. is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Oakwise Media Group b.v. verrichte werkzaamheden en gemaakt kosten te vergoeden.

6.4 In geval van liquidaties, surseance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Oakwise Media Group b.v. op de opdrachtgever direct opeisbaar.

ARTIKEL 7

7.1 Muziek die gebruikt wordt voor videoproducties vanuit een van onze pakketten zijn reeds voorzien van een licentie. De kosten hiervan zijn reeds afgedragen door Oakwise Media Group b.v..

7.2 Bij maatwerk kan het voorkomen dat rechten moeten worden afgedragen aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel Stemra, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel Buma als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen.

7.3 De Stemra kosten zijn reeds afgedragen door Oakwise Media Group b.v..

7.4 Voor de Buma kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.

7.5 Ook is het mogelijk om eigen muziek te laten componeren, waarbij er geen rechten hoeven te worden afgedragen.

ARTIKEL 8

8.1 Oakwise Media Group b.v. verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie.

8.2 Oakwise Media Group b.v. bewaard de ruwe beelden en projecten tot na het einde van de opdracht en is hierna niet meer verantwoordelijk voor de opslag hiervan.

ARTIKEL 9

9.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Oakwise Media Group b.v.. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Oakwise Media Group b.v. de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

9.2 De opdrachtgevers vrijwaren Oakwise Media Group b.v. volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuken op auteursrechten ten gevolge van door Oakwise Media Group b.v. ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidsopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten.

9.3 Oakwise Media Group b.v. behoudt de mogelijkheid om eigen materiaal te gebruiken ter promotie tenzij de opdrachtgever zelf aangeeft dat dit niet toegestaan is.

ARTIKEL 10

10.1 Oakwise Media Group b.v. verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven of waarvan Oakwise Media Group b.v. redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden.

10.2 Oakwise Media Group b.v. zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om te streven de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

10.3 Oakwise Media Group b.v. staat er voor in dat haar personeel en derden die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

10.4 Het is Oakwise Media Group b.v. toegestaan te publiceren over de door haar verleende diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

ARTIKEL 11

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien er geschillen zijn zal de rechtbank te ’s-Hertogenbosch hierover oordelen.

(VERSIE 1, 21 OCTOBER 2022)